رندانه

گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد .:::. نقل وشعر شکرین ومی بی غش دارم

مشاعره با حرف " ث " / بخش آخر
 

۲۲-ثانیه ها در پی هم میروند                                        

نیست کسی در پی آنها رود

 

۲۳-ثنا ها کرد بر روی چو ماهش

بپرسید از غم و تیمار راهش

 

۲۴-ثواب مسجد و محراب و منبر

بر امیر المومنین آقای قنبر

 

۲۵-ثاقبا بخت چنین خواست که من خوار شوم

تا به کوهش برسم طالع بهتر گیرم

 

*************************

سعی کردم دراین مجموعه ی ۳قسمتی  ابیاتی را که با حرف "ث"شروع می شود را پیدا و گرد آوری کنم البته می دانم بعضی ابیات ارزش حفظ کردن را ندارند با این حال امید وارم برای شما قابل استفاده بوده باشد

[ شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ ] [ 21:46 ] [ انسیه حیدری ] [ ]